تبلیغات
سوخته دلان - حال ما......
??? 


حــــــــــــــال مـــــــــــا بــــــــــا دود و الــــــــــــــکل جـــــــــــا نمی آید رفیــــــق

زندگــــــــــــــــی کردن به عــــــــــــــــــاشق ها نمی آیــــــــــــــــــد رفـــــــــــیق

روحـــــــــــــمان آبستـــــــــــــــن یکـــــــــ قرن تنهـــــــــــــــا بودن اســــــــــتــــــ

طفـــــــــــــــــل حســـــــــــرت نوش مـــــــــــــا دنیــــــــــــــا نمی آید رفیــــــق

دستــــــــــــهایــــــــــــت را خــــــــــــــو دت ها کن اگــــــــــــر یخ کرده انــــــــــد

از لــــــــــــــــــب معشـــــــــــــــوقه هــــــــــامان هـــــــــا نمی آید رفـــــــیـــــق

عشــــــــــــــــق گمگشـــــــــــــته دگــــــــــــــر رفتــــــــــــه ز یاد یعقــــــــــــوب

یوســــــــــــــــــــــف زیبــــــــــــــــای مــــــــــا از چـــــــــــاه نمی آید رفیـــــــــق

اشکــــــــــــــ ما را خنـــــــــــــــــــده های زورکــــــــــــــــی بلعِِِِِِِِیــــــــــــده اسـت

لـــــــــــــب مــــــا بــــــــــا چشــــــــــــــم هـــــــــامان راه نمی آید رفیـــــــــــــق
 

طبقه بندی: غم،  عشق،  رفاقت، 
برچسب ها: عشق، گمگشته، رفیق، الکل، حسرت، عاشق، طفل،  

تاریخ : دوشنبه 5 خرداد 1393 | 02:23 ب.ظ | نویسنده : مهدی غیابی | نظرات

  • آریس موب
  • گور
  • کارت شارژ همراه اول